ตัวอย่าง
 แบบประเมินโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับ....ฝึกอบรมระหว่างวันที่.... เดือน ........ พ.ศ. .......
ประเมินวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .........
โปรดกาเครื่องหมาย   / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ระดับความคิดเห็น

รายการ

มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด
 1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการอบรมเพียงใด
 2. การฝึกอบรมครั้งนี้เสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมในทางที่ดีเพียงใด
 3. ท่านมั่นใจว่าจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพียงใด
 4. ท่านคิดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด
 5. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารเพียงใด
 6. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงใด
 7. วิทยากรฝึกอบรมโดยส่วนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ท่านเพียงใด
 8. กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความ สามารถของท่านในระดับใด
 9. ปริมาณงานที่มอบหมายให้ท่านปฏิบัติตลอดการฝึกอบรมมีความเหมาะสม เพียงใด
 10. การทดสอบการเรียนรู้ในภาควิชาการมีความเหมาะสมเพียงใด
 11. เอกสารประกอบการอบรมมีคุณภาพเพียงใด
 12. อาหารที่ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
 13. เครื่องดื่มและอาหารว่างมีคุณภาพเพียงใด
 14. ที่พักสะดวก สะอาด เรียบร้อย เพียงใด
 15. ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ เพียงใด

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ศูนย์ฝึกอบรมฯ

 <--- Back กลับเมนูบท

       กลับหน้าหลัก