การเขียนโครงการ
ที่มา : http://www.siamhr.com/training/

โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังว่า จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดำเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน

ลักษณะของโครงการที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

 1. สามารถช่วยแก้ปัญหาขององค์กรได้
 2. มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริง
 3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจได้ง่าย และมีความสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์ต้องสัมพันธ์กับปัญหา, วิธีดำเนินการก็ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
 4. สามารถติดตามและประเมินผลได้
 5. เกิดจากข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์มาอย่างรอบคอบแล้ว จากข้อเท็จจริง
 6. ได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรและการบริหารอย่างเหมาะสม
 7. มีระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่ชัด

ลักษณะการเขียนโครงการ

มีรูปแบบการเขียนที่พอจะจำแนกได้ เป็น 2 ลักษณะ คือ การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) และการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method) ซึ่งในที่นี้ จะขอกล่าวถึงวิธีการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมเพียงอย่างเดียวก่อน ส่วนแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์นั้น จะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป

การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method)

โครงการทุกโครงการที่กำหนดขึ้น จะต้องมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม อาจได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นผู้เขียนโครงการขึ้น จากข้อมูลที่ได้รับการจัดเตรียมหรือวิเคราะห์โดยบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ครั้นเมื่อได้เขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อาจต้องมอบให้กับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ หรือนำไปดำเนินงาน โดยกลุ่มที่เขียนอาจไม่ต้องเกี่ยวข้องอีกเลยก็ได้

บุคคลกลุ่มที่กล่าวถึงนี้ อาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ ทั้งเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้เขียนโครงการ และเป็นผู้นำโครงการไปใช้ หรือไปปฏิบัติก็ได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและชนิดของโครงการ, ลักษณะของโครงการ เป็นต้น อย่างไร ก็ตามไม่ว่าโครงการจะมีขนาดเช่นใด ชนิดและประเภทใด ย่อมมีรูปแบบ (From) หรือโครงสร้าง (Structure) ในการเขียนดังนี้

 1. ชื่อโครงการ
 2. หลักการและเหตุผล
 3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 4. วิธีดำเนินการ
 5. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
 6. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 8. การบริหารโครงการ หรือการประเมินผลโครงการ
 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของรูปแบบ หรือโครงสร้าง อาจแตกต่างกันไปบ้าง ตามลักษณะ หรือประเภทของโครงการ โครงการบางโครงการ มีรายละเอียดมาก บางโครงการมีรายละเอียดน้อย ทั้งนี้แล้วแต่ผู้เขียนโครงการ จะพยายามจัดทำขึ้นหรือยึดถือ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านโครงการ หรือผู้ปฏิบัติตามโครงการ มีความเข้าใจได้โดยง่ายที่สุด

นอกจากส่วนประกอบทั้ง 9 รายการที่ได้กล่าวแล้ว การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ยังอาจมีส่วนประกอบอื่นๆ อีกเช่น

 1. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือประสานงาน เพื่อให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 2. ผู้เสนอร่างโครงการ หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เขียน และนำโครงการขึ้นเสนอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการเป็นผู้พิจารณา
 3. ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำแนะนำของผู้รับผิดชอบ ที่อาจเห็น และทราบปัญหาการดำเนินโครงการ ต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี หรือข้อเสนอแนะ อาจเป็นการแจงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข เพื่อการดำเนินโครงการต่อไป หรือในโครงการอื่นที่จะมีขึ้นในภายหลัง

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารการเขียนโครงการ คลิกที่นี่

   <---- Back กลับหน้าเดิม

กลับหน้าหลัก