1.gif (588 bytes)ประโยชน์ของการฝึกอบรม

                   ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพ
                   ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
                   ช่วยลดภาระในการควบคุม
                   ช่วยลดอุบัติเหตุ
                   ช่วยส่งเสริมทัศนคติต่อองค์การ
                   ช่วยลดการสิ้นเปลืองต่าง ๆ ลดต้นทุน
                   ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
                  
ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น

  ยังมีต่อ .. ..

 

 

 

 

               ประโยชน์ของการฝึกอบรม     มีความสำคัญต่อสัมฤทธิผลของหน่วยงาน

                   ประโยชน์ต่อบุคคลเป้าหมาย
                   ประโยชน์ต่อหน่วยงานของบุคคลเป้าหมาย
                  
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม

  คลิกที่หัวข้อ..ดูรายละเอียด  .. ..

        

 

 

 

 

 

 

58.gif (451 bytes) ประโยชน์ต่อบุคคลเป้าหมาย
ช่วยให้บุคคลเป้าหมายได้มีโอกาสเรียนรู้  
ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้   
ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ช่วยพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของบุคคลเป้าหมาย   
  ช่วยพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม (Team Work)  
  เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
ช่วยลดความเหนื่อยหน่าย เฉื่อยชาในการทำงาน 
  สามารถขยายความรับผิดชอบมากขึ้น
  ลดความตึงเครียดในการทำงาน  

คลิกดูหัวข้อ..ต่อไป  ...... 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.gif (451 bytes) ประโยชน์ต่อหน่วยงานของบุคคลเป้าหมาย
ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
หน่วยงานสร้างผลงานและการบริการได้มากขึ้นและดีขึ้น
ส่งเสริมความมั่นคงและยืดหยุนให้แก่หน่วยงาน
ช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ช่วยลดภาระของผู้บริหารในการควบคุมงาน
ช่วยประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน 
ช่วยให้หน่วยงานมีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
ลดการขาดงาน 
ลดการลาออกของบุคลากร  

คลิกดูหัวข้อ..ต่อไป  ...... 

   

 

 

 

 

 

 

58.gif (451 bytes) ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม
ช่วยให้บุคคลแต่ละคนมีคุณสมบัติอันเหมาะสมในหน้าที่รับผิดชอบ
ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ช่วยให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 
ช่วยพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม   
ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานที่การงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ช่วยให้ขวัญและกำลังใจของบุคลากรแต่ละคนดีขึ้นช่วยให้ผู้ที่จะเข้าทำงานใหม่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน บุคลากรสามารถเข้าใจถึงวิธีการฝึกอบรมว่า ใช้เร่งกระบวนการยอมรับ
     (adoption process) ของบุคคลเป้าหมาย

ช่วยให้หน่วยงานปรับตัวได้ดีขึ้นสอดคล้องกับการผันแปรทางเศรษฐกิจ สังคม
    การเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

        <---- ย้อนกลับ