03.gif (316 bytes)

ความสำคัญการฝึกอบรม

 
              การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล   ประกอบด้วย
                      กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
                      กิจกรรมจะต้องดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนและต่อเนื่อง 

               ความจำเป็นในการฝึกอบรม   
                      เกิดขึ้นจากการมีปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคที่ไม่พึงปรารถนาในหน่วยงานหรือองค์กร
                     
การฝึกอบรมไม่สามารถแก้ไขปัญหาในหน่วยงานหรือองค์กรได้ทั้งหมด
                      การฝึกอบรมที่วางแผนอย่างดีก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
                      การฝึกอบรมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
                      การฝึกอบรมสามารถแก้ไขได้บ้างหากเกิดปัญหาจากอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ
                      อ่านเพิ่มเติม ..  ความหมาย ความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         วิจิตร   อาวะกุล (2537 : 63-64) ได้กล่าวว่า ความจำเป็นในการฝึกอบรมหมายถึง ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องใด ๆ เรื่องใดเรื่องหนึ่งในการทำงาน เช่น ความรู้ไม่พอ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความชำนาญและสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงานไม่ดี เพราะขาดในสิ่งเหล่านี้ คือ
K = knowledge ความรู้ ขาดความรู้ ความรู้ไม่พอสำหรับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
A = attitude ทัศนคติ ขาดท่าทีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ทำ ขาดความรักงาน ขาดการทุ่มเท ไม่มีอุดมการณ์
P = practice การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง   ขาดหลักวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
S = skill ทักษะ ทักษะไม่พอเนื่องจากฝึกฝนมาน้อยต้องฝึกอบรมเพิ่มเติม
I = interest ความสนใจ เนื่องจากขาดการจูงใจที่ดีและเหมาะสม
U = understanding ความเข้าใจ ความเข้าใจในวิธีการทำงานต่าง ๆ ทำให้ได้งานไม่สมบูรณ์

      54.gif (1365 bytes)

   การฝึกอบรมจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลง เพิ่มพูนสิ่งดังกล่าวข้างต้นในตัวบุคคล   อาจแยกอบรมเฉพาะด้านทัศนคติ (attitude) หรือ ด้านทักษะ (Skill) หรือด้านความเข้าใจ (understanding) ตามความจำเป็น